Wilt u een kopie en/of inzage van uw medisch dossier opvragen?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om een kopie van of inzage in uw medisch dossier. Het originele dossier wordt echter nooit uitgeleend aan de patiënt of aan iemand anders. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier.

Recht op inzage of kopie medisch dossier

Een medisch dossier is een beschrijving van de behandeling die iemand in het centrum heeft (gehad). Het dossier is eigendom van Venocare en de specialisten die hier werkzaam zijn. Uw dossier is niet één map, maar bestaat vaak uit verschillende delen. Er bestaan aparte dossiers van alle opnamen in het centrum, een dossier per specialisme voor poliklinisch bezoek en een dossier van röntgenfoto’s. De gegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld volgens de geldende regels beschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

U, uw behandelaar en andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw dossier inzien. Verder mag niemand dat, behalve als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Natuurlijk heeft u zelf het recht om te zien wat er over u is vastgelegd. Het is echter mogelijk dat uw dossier ook informatie over anderen bevat, bijvoorbeeld familieleden. Als dit gevoelige persoonlijke informatie is, mogen de hulpverleners die informatie niet zomaar verstrekken. Ze moeten dan eerst toestemming vragen aan die andere persoon. Als ze geen toestemming krijgen, zullen ze de desbetreffende passages afplakken of uit het dossier halen. Een patiënt kan een ander machtigingen zijn dossier in te zien of een kopie op te vragen. De schriftelijke machtiging moet worden bijgesloten in de aanvraag. Iemand die als wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt optreedt mag ook inzage in en een kopie van het dossier van de patiënt hebben. In dat geval wordt een bewijs van vertegenwoordiging gevraagd.

Hoe vraag ik een kopie aan?

U kunt een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij Venocare. U maakt daarvoor gebruik van ons aanvraagformulier. Dit formulier kunt u ophalen bij Venocare of per email opvragen.

Bij het afhalen ( of bij uw aanvraag per email ) moet u zich legitimeren met behulp van ( een kopie van) een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u een kopie van een dossier van iemand anders wilt hebben, moet u ook een bewijs van toestemming van de betreffende patiënt overleggen (een schriftelijke machtiging of een bewijs van vertegenwoordiging).

Na goedkeuring wordt uw dossier klaargelegd (of per Zorgmail toegestuurd). U krijgt vervolgens bericht dat u de kopie van het dossier kunt ophalen.  Bij het ophalen toont u uw legitimatiebewijs. Haalt iemand anders uw dossier op, dan moet deze persoon zichzelf  legitimeren én uw legitimatie overleggen.

Over het algemeen krijgt u binnen 5 werkdagen een bericht om het dossier af te halen.

Kosten

Op grond van de AVG heeft u recht op 1 gratis kopie. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten een vergoeding worden gevraagd. Het bedrag wat wij hiervoor hanteren is gebaseerd op de landelijke richtlijn voor vergoeding voor het verstrekken van afschriften en zijn voor uw dossier ( tot 22 pagina’s) vijf euro.

Aanvulling of vernietiging medisch dossier

Als u van mening bent dat uw medisch dossier op bepaalde punten onjuist of onvolledig is, kunt  u verzoeken om een verklaring met uw visie toe te laten voegen aan uw medisch dossier. U kunt tevens een verzoek indienen om (delen van) het dossier te laten vernietigen. Als daar geen (wettelijke en /of medische) bezwaren tegen bestaan, wordt uw verzoek ingewilligd. Voor de vernietigen van uw gegevens richt u een schriftelijk verzoek aan Venocare onder vermelding van uw naam, geboortedatum, BSN-nummer en adres. U ontvangt een bericht over de verdere wijze van afhandeling van uw verzoek.