ALGEMENE

VOORWAARDEN

app

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie januari 2024

Venocare hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder Venocare verstaan Venocare BV en Stichting Love your Legs gevestigd te Veldhoven, Horst 10. Praktijkeigenaresse is geregistreerd in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Associatie Physician assistants (NAPA), in het BIG-register en werkt conform de beroepscode van de NAPA.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Venocare opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Venocare.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Venocare voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk wetboek) tussen Venocare en de cliënt is tevens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Venocare en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Venocare en Stichting Love your Legs tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 Venocare is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoerig van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Venocare.

3.2 Venocare kan van de cliënt verlangen dat zij deze toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Venocare om hulp personen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De Physician assistant is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewust roekeloosheid van Venocare.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Venocare geen behandeling (meer) verrichten.

4. Informatie

De cliënt dient Venocare op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden (zie: www.venocare.nl).

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Cliënt is zelf verantwoordelijk om de facturen wanneer nodig bij zijn/haar verzekeraar in te dienen. Dit wordt tevens in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

6. Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van een onverzekerde factuur op rekening zorg voor volledige betaling uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Venocare onder vermelding van het factuurnummer. Cosmetische (operatieve) behandelingen dienen te worden voldaan op de dag van de ingreep.

6.2 Ongeacht of de medische zorgnota (namens Stichting Love your Legs) door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt ten allen tijde (tenzij anders aangegeven) verantwoordelijk tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. Venocare is als dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Venocare is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met in begrip van de buitenechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is Venocare bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot spoedeisende behandeling zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door dat de cliënt een klacht tegen Venocare indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Venocare instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overkomst beëindigd of Venocare verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij Venocare te annuleren. Indien u een afspraak op maandag heeft verzoeken wij u om zich op vrijdag voor 12 uur af te melden.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal Venocare het tarief van minimaal een consult of een deel van de behandeling in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per email worden geannuleerd. De annulering wordt door Venocare geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of diens email door Venocare wordt ontvangen (040 – 402 11 60 of info@venocare.nl).

8. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Venocare leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Venocare afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Venocare is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Venocare.

9. Klachten

9.1 In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Venocare, meldt de cliënt zo snel mogelijk aan Venocare. Venocare en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Er kunnen verschillende redenen zijn voor het vragen om een kopie van of inzage in uw medisch dossier. Het originele dossier wordt echter nooit uitgeleend aan de patiënt of aan iemand anders. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst heeft u wel recht op het opvragen van een kopie of het inzien van uw dossier. Neem contact met ons op en wij vertellen u graag hoe dit in zijn werk gaat.

9.3 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich (ook direct) wenden tot het Klachtenportaal Zorg. Zij zullen bemiddelen tussen Venocare en de cliënt.

10. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

 Op de tussen Venocare en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Privacy

Venocare houdt zich voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen conform de AVG. U vindt onze Privacyverklaring op de homepage van onze website.

13. Wijziging

13.1 Venocare behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

13.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per email ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders vermeld is. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

WAAR KUNNEN WE JE MEE HELPEN?

AFSPRAAK INPLANNEN

klok

Vraag hier eenvoudig
een consult aan

TELEFOONNUMMER

app

Bel 040 – 402 11 60 of
App 040 – 209 23 11

EMAIL

mail

Stuur ons een email
info@venocare.nl